Over

Over het project
Deze website is ontwikkeld voor gemeenten. Gemeenten hebben grote verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De (on)gezondheid van inwoners, leidt tot een bepaald zorggebruik. De relatie is daarbij omgekeerd: hoe gezonder mensen zijn, hoe lager het zorggebruik. Met de gegevens op de website willen we gemeenten inzicht geven in de ‘knoppen’ waaraan zij kunnen draaien om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen en zorggebruik te voorkomen dan wel te verminderen. Met als doel dat inwoners zelfredzaam en samenredzaam zijn en een goede kwaliteit van leven ervaren.

De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, waarvan de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012 de belangrijkste bron is. U kunt de gegevens benutten om te bezien hoe uw gemeente ervoor staat. U kunt uw gemeente vergelijken met het landelijke gemiddelde en met andere gemeenten.

De informatie op deze website is openbaar toegankelijk en ook bereikbaar voor andere geïnteresseerden zoals inwoners en onderzoekers.

De website is ontwikkelend door GGD GHOR Nederland in samenwerking met GGD’en . De website is nog in ontwikkeling. Om deze reden horen we graag uw mening. Heeft u ideeën, suggesties of op- en aanmerkingen, dan kunt u deze mailen naar fieke.raaijmakers@vggm.nl.

 

GGD GHOR Nederland
GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD’en en GHOR-bureaus. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek.

 

Samenwerking met VNG/VNG Realisatie
Gedurende de ontwikkeling van het model is samengewerkt met VNG Realisatie (voorheen Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten: KING). VNG Realisatie is onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en heeft www.waarstaatjegemeente.nl ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals. Op die site is een dashboard opgenomen dat is onderverdeeld in vijftien thema’s over gemeentelijke onderwerpen, waaronder Jeugd en jeugdhulpverlening, Maatschappelijke ondersteuning en zorg en Maatschappelijke participatie. Een aantal indicatoren die betrekking hebben op gezondheid is 1-op-1 overgenomen van het model gezondheid in het sociaal domein.

Meer informatie over VNG Realisatie en de VNG vindt u op www.vngrealisatie.nl en  op www.vng.nl.

 

Afstemming met ketenpartners
Tijdens de ontwikkeling van de website is inhoudelijk afgestemd met de volgende partijen: RIVM, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Sociaal Cultureel Planbureau.

 

Model in ontwikkeling
Momenteel zijn alleen de doelgroepen volwassenen en ouderen opgenomen in het model. De gegevens zijn alleen op gemeenteniveau beschikbaar. Het is de wens om het model te gaan uitbreiden met de doelgroepen kinderen en jeugdigen én om in de toekomst gegevens op wijkniveau te kunnen presenteren. Daarnaast worden de huidige indicatoren verder uitgebouwd en doorontwikkeld; onder meer richting het concept van positieve gezondheid.