Aanknopingspunten voor preventie in de gemeente Rheden

In de praktijk

De coalitie in de gemeente Rheden heeft in haar beleidsakkoord opgenomen dat ze met een integrale, preventieve aanpak op de verschillende gemeentelijke domeinen bij wil dragen aan het ombuigen van de toenemende zorgvraag. Gezondheid, het hebben van een sociaal netwerk en zelfredzaamheid zijn hiervoor van groot belang.

De verantwoordelijk wethouder gaf de aftrap voor dit proces tijdens een bijeenkomst over preventie waarin een breed scala aan organisaties, instellingen en inwoners aanwezig waren. De wethouder vroeg GGD Gelderland-Midden om samen met een aantal stakeholders in werkgroepverband mee te werken aan een ‘Preventienota’ waarin kaders voor de aanpak beschreven moesten worden. De werkgroep besloot om het proces te starten met een ‘foto’ van de gemeente Rheden. Wat was al bekend over gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van de inwoners in de zeven dorpen van de gemeente?

De PG indicatoren basisset diende als startpunt. De set werd aangevuld met indicatoren uit de andere GGD gezondheidsmonitors en met gegevens van de gemeente zelf en van de meewerkende stakeholder-instellingen. De combinatie van de verschillende gegevens leverde veel meer informatie op dan elk van de gegevensbronnen afzonderlijk. Dit bleek in een drietal werkgroep bijeenkomsten waarin de informatie uit de diverse bronnen met elkaar werd verbonden en gezamenlijk geïnterpreteerd. Deze bijeenkomsten waren heel waardevol voor het proces. Niet alleen hielpen ze om de ‘foto’ in te kleuren met de ervaringen van het veld, ze hielpen ook om kaders voor de aanpak te formuleren.

Het resultaat van dit proces was een notitie waarin de analyse, de conclusies en een aantal aanbevelingen werden beschreven. Deze notitie is gedeeld in een werkconferentie met de organisaties en instellingen die bij de aftrap betrokken waren. Een belangrijke vervolgstap was dat de gemeente concreet had benoemd aan welke basisvoorwaarden het leven van hun inwoners zou moeten voldoen om gezond, zelfredzaam en participatief te zijn. Ook had het inzichtelijk gemaakt aan welke ‘knoppen’ er gedraaid moesten worden om deze basisvoorwaarden te realiseren. Hiermee waren kaders gesteld waaraan zowel het gemeentelijk beleid als de uitvoering door de verschillende organisaties moest voldoen.

De gemeenteraad stemde in met deze kaders. Het College geeft nu vorm aan de uitwerking door op verschillende beleidsdomeinen te toetsen of de maatregelen bijdragen aan de basisvoorwaarden. Ook worden organisaties en instellingen in hun bestaande dienstverlening uitgedaagd om aan de kaders te voldoen en worden nieuwe initiatieven op het terrein van zorgpreventie gestimuleerd via het Innovatiefonds Sociaal Domein.